Home     About Eurodesk     Eurodesk Awards     Contact Eurodesk     Site Map
 Home / EU Opportunities / Theme search Text size   [-] [+]  


Reference: EU0010000449
Európska Komisia-GR Vzdelávanie a kultúra

Pilotné projekty pre Rozvoj znalostných partnerstiev

EÚ venuje veľa úsilia na posilenie vzťahov medzi výskumom a inováciami a medzi výskumom a vzdelávaním. EÚ tiež preukázala politickú vôľu posilniť vzťahy medzi podnikmi a univerzitami, napr. ako jeden zo základných prvkov programu modernizácie pre univerzity a v rámci európskeho priestoru vyššieho vzdelávania. Táto výzva na predkladanie žiadostí umožňuje preskúmať niektoré konkrétne spôsoby, ako pracovať v partnerstve.

Rámec
V tejto súvislosti je všeobecným cieľom výzvy zabezpečiť silnejší sociálny a ekonomický význam a dosah vyššieho vzdelávania  posilnením zamestnateľnosti, kreativity a inovatívneho potenciálu absolventov a profesorov, ako aj samotných vysokých škôl, ktoré sú hnacou silou pre inovácie.

Ciele 
The pilotný projekt „Partnerstvo založené na poznatkoch“, ktorého cieľom je financovanie štruktúrovaných partnerstiev, spája podniky s vysokými školami a vzdelávacími inštitúciami za účelom navrhovania a dodania nového kurikula, nových kurzov, vzniku nových a inovatívnych spôsobov ako dosiahnuť a využiť  vzdelávanie a znalosti, aby sa uľahčil  tok poznatkov medzi vysokými školami a podnikmi, smerujúci k:

  • Zlepšeniu zručností, postojov a inovačných schopností jednotlivcov a zapojených organizácií;
  • Bližšej spolupráci medzi vysokoškolskými inštitúciami a podnikmi na mapovanie inovatívnych potrieb a vyriešenie problémov, s ktorými sa stretávajú podniky;
  • Nadobudnutiu lepších poznatkov absolventov v študovanom odbore v kombinácii s medziľudskými zručnosťami (schopnosť pracovať v tíme, komunikácia, dôvera vo vlastné schopnosti, iniciatívnosť, riešenie problémov, risk manažment, vodcovstvo) a podnikateľské zručnosti;
  • Podpore rozvoja podnikavosti a podnikateľského ducha a postojov,  ktoré umožnia absolventom  kreatívne reagovať na zložité a rýchlo sa meniace prostredie, čo zahŕňa aj zakladanie  podnikov a malých a stredných podnikov so systémom;
  • Bližšej spolupráci podnikov s vysokými školami s cieľom zvýšiť relevantnosť vzdelávania a výskumu  na VŠ vzhľadom na potreby podnikov a podporiť tok poznatkov a výsledkov medzi podnikmi a vysokými školami.

Oprávenosť
Táto výzva je určená pre organizácie so sídlom v členských štátoch Európskej únie. Žiadosť musí predložiť právnická osoba, ktorá má právnu spôsobilosť ( riadne založená a zaregistrovaná v jednom z členských štátov EÚ). Fyzické osoby nemôžu žiadať o finančný príspevok.

K oprávneným žiadateľom patria vysoké školy, univerzity, výskumné ústavy a vzdelávacie inštitúcie; verejné aj súkromné veľké, stredné a malé firmy.

Financovanie
Celkový maximálny rozpočet určený na spolufinancovanie projektov je 1 millión Eur. Finančný príspevok od Komisie nesmie presiahnuť 75% celkových oprávnených nákladov.  Európska komisia si vyhradzuje právo, že nemusí prerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. Očakávaná výška grantu by mana byť maximálne medzi 200.000 and 400.000 Eur.

Deadline: bol 30. júna 2011. Program bude aktualizovaný hneď, ako budú k dispozícii nové informácie.


> Kľúčové dokumenty

  • Pilotné projekty pre Rozvoj  poznatkov o partnerstách

internet:  http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm


> Kontakty

GR EAC Odd. C.2-Európsky inovačný a technologický inštitút, ekonomické partnerstvá
Avenue du Bourget,
Evere
Belgium
B-1140
email:  EAC-knowledge-alliances@ec.europa.eu

  print page
Select a Theme
Anti-racism
Competitions
Culture
Democracy
Environment
Equal opportunities
Health
Human rights
Information technology
Language learning
Life-long learning
Media
Placement/traineeship
Research
School
Sport
Students
Study abroad
Teachers
Training
Twinning
University
Vocational training
Voluntary service
Work abroad
Youth exchanges
Youth information
Youth initiative
Youth organisations
Youth workers
Eurodesk in: AT BE-D BE-V BG CH CY CZ DK DE EE ES FI FR GR HU IE
IT IS LG LT LV MT NL NO PL PT RO SI SK SV TR UK
Database Input  |  Eurodesk Intranet
 ©2011 Eurodesk |  Webmaster  |  Disclaimer & Forum Policy  |  Link to our web site


This website has been funded with support from the European Commission.
www.eurodesk.eu reflects the views only of the author (Eurodesk), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.